شرکت صنعتی روزوین

پروفیل های یو پی وی سی با توجه به خواص مکانیکی مواد اولیه شان یعنی پی وی سی که از دسته پلیمر های گرمانرم می باشد از انعطاف پزیری زیادی برخوردار است . انعطاف پذیری پروفیل مستقیما به مودول الاستیسیته آن ( E ) بستگی دارد . در بررسی خمش یک پروفیل تحت بار عوامل موثر عبارتند از : نیروی اعمال شده ( P ) ، طول پروفیل ( L ) ، مودول الاستیسیته ( E ) و لنگر ماند دوم سطح ( I ) بستگی دارد . 

لندگر ماند دوم سطح خواص شکل است و به جنس ماده بستگی ندارد ، با توجه به اینکه طول و نیروی اعمال شده به پروفیل نیز ثابت است دراینجا تنها عواملی که در میزان خمش پروفیل موثر است ، مودول الاستیسیته و لنگر ماند دوم سطح است . مودول الاستیسیته خواص ماده است و به ساختار میکرو مولکولی ماده بستگی دارد . برای ماده پی وی سی مودول الاستیسیته برابر 4 گیگاپاسکال میباشد این در حالی است که مودول الاستیسیته ورق گالوانیزه 200 گیگاپاسکال میباشد یعنی 50 برابر پی وی سی . خمش پروفیل تحت بار رابطه مستقیم مقدار بار و طول پروفیل و رابطه معکوس با مودول الاستیسیته و لنگرماند دوم سطح دارد . پس بنابراین برای کاهش دادن خمش پروفیل هرچه مودول الاستیسیته و لنگرماند دوم سطح مقدار بیشتری داشته باشد مقدار خمش پروفیل کمتری خواهیم داشت . 

لنگرماند دوم سطح ارتباط به طرح سطح مقطع پروفیل دارد ، هم برای پروفیل پی وی سی و هم برای ورق گالوانیزه با توجه به سطح مقطع آن مقدار مشخصی دارد . برای گالوانیزه با تغییردادن ضخامت سطح مقطع ، طول ، عرض و هم چنین با اعمال ترفند هایی مثل شیاردار کردن و افزایش ضخامت در بعضی از نقاط می توان مقدار لنگر ماند دوم سطح را افزایش داد . با پیچ کردن ورق گالوانیزه به پروفیل درواقع یک کامپوزیت میسازیم . هر کامپوزیت از دوبخش ماتریس و فایبر تشکیل میشود . ماتریس ماده اصلی و فایبر ماده ای است که برای تقویت ماتریس استفاده میشود . خواص کامپوزیت از خواص ماتریس قوی تر و از خواص فایبر ضعیفتر است یعنی مابین این دو است . با پیچ کردن گالوانیزه به پروفیل یک کامپوزیت ساخته می شود که خواص بهتری نسبت به خود پروفیل دارد مثلا مودول الاستیسیته بالاتری نسبت به پروفیل پیدا مینماید . به این ترتیب است که پروفیل پی وی سی با ورق گالوانیزه تقویت شده و تحت بار خارجی مثل نیروی وزن شیشه و یا فشارباد خمش کمتری نسبت به حالت بدون گالوانیزه پیدا می نماید .