تعرق شیشه

پدیده میعان بخار آب روی شیشه که در میان عموم با نام تعرق گفته می شود ناشی از رطوبت موجود در هواست. همواره مقدار کمی از بخار آب در هوای محیط اطرافمان وجود دارد، که نسبت بخار آب موجود در هوا به بیشینه بخار آب قابل اشباع در هوا در دمای مشخص را رطوبت نسبی می نامند. بیشینه مقدار بخار آب که میتواند در 1 مترمکعب هوا وجود داشته باشد 17.5 گرم است. بنابراین اگر 10گرم بخار آب در هوای محیط  وجود داشته باشد رطوبت نسبی برابر خواهد بود با 10/57=0.57 یا 57%.
برای میعان بخار آب روی هر سطحی دمای میعان مشخصی وجود دارد. زمانی که هوای محیط در ارتباط با سطح سردی در محیط قرار گیرد، اگر دمای سطح پایین تر دمای میعان باشد، بخار آب موجود در هوا میعان می شود. که به این پدیده تعرق شیشه گویند. جدول پایین دمای کمینه هر سطحی را که بالاتر از آن با توجه به دمای محیط و رطوبت نسبی میعان بخار آب صورت نمی گیرد.