محاسبات مقدار ممان اینرسی پروفیل گالوانیزه تقویتی

Inertia

نتایج

ممان اینرسی در جهت محور lx ، X

ممان اینرسی در جهت محور ly ، Y

توجه : lx یا ly با توجه به مکان گالوانیزه تقویتی در پروفیل و همچنین جهت فشار اعمالی توسط باد روی پروفیل پنجره استفاده می شود.

محاسبات ضریب انتقال حرارت هدایتی پنجره

عرض شیشه
ارتفاع شیشه

نتایج

ضریب انتقال حرارت هدایتی

توجه : محاسبات مطابق استاندارد EN ISO 100077-1 انجام شده اند.

محاسبات مقدار عایق بندی صوتی پنجره

نتایج

Rw (dB)

C

Ctr

توجه : محاسبات مطابق استاندارد EN 14351-1 Appendix B انجام شده است.

محاسبات مقاومت پنجره در برابر بار اعمالی باد

باد

راهنمایی : نحوه محاسبه فاصله موثر بار باد روی پنجره
"در محاسبه پارامتر B ازگوشه های بازشو و شیشه ثابت روی مولیون خطوط به زاویه 45 درجه با گوشه رسم می نماییم . اگر این دو خط هم دیگر را در حد فاصل بیشتر از نصف بازشو و یا شیشه فیکس هم دیگر را قطع کنند آنگاه پارامتر B را فاصله شروع بازشو تا نصف عرض آن در نظر می گیریم . اما اگر این دو خط هم دیگر را در فاطله ای کوتاهتر از نصف بازشو و یا شیشه فیکس هم دیگر را قطع نماید آنگاه فاصله شروع بازشو تا نقطه تقاطع را به عنوان پارامتر Bدر نظر گرفته می شود . در محاسبه اثر باد بر روی ضلع بزرگتر در نظر گرفته می شود چرا که اضلاع بزرگتر زودتر نسبت به اضلاع کوچکتر خیز بر می دارند ."

نتایج

کارایی ممان اینرسی پروفیل

مقدار انحراف مجاز

بار باد در ایران

Wind loads

گستردگی سرعت باد سالانه ( متر بر ثانیه ) - 30 متر

10 7,5 5 9,5 7 4,5 9 6,5 4 8,5 6 3,5 8 5,5 3

نتایج

Wind Velocity (m/s)

Wind Velocity (N/cm2)

تذکر : محاسبات مطابق استاندارد EN 14351-1 Appendix B انجام شده است.