تعرق شیشه
پدیده میعان بخار آب روی شیشه که در میان عموم با نام تعرق گفته می شود ناشی از رطوبت موجود در هواست. همواره مقدار کمی از بخار آب در هوای محیط اطرافمان وجود دارد، که نسبت بخار آب موجود در هوا به بیشینه بخار آب قابل اشباع در هوا در دمای مشخص را رطوبت نسبی می نامند. بیشینه مقدار بخار آب که میتواند در 1 مترمکعب هوا وجود داشته باشد 17.5 گرم است. بنابراین اگر 10گرم بخار آب در هوای محیط  وجود داشته باشد رطوبت نسبی برابر خواهد بود با 10/57=0.57 یا 57%.
برای میعان بخار آب روی هر سطحی دمای میعان مشخصی وجود دارد. زمانی که هوای محیط در ارتباط با سطح سردی در محیط قرار گیرد، اگر دمای سطح پایین تر دمای میعان باشد، بخار آب موجود در هوا میعان می شود. که به این پدیده تعرق شیشه گویند. جدول پایین دمای کمینه هر سطحی را که بالاتر از آن با توجه به دمای محیط و رطوبت نسبی میعان بخار آب صورت نمی گیرد.
پدیده میعان بخار آب روی شیشه که در میان عموم با نام تعرق گفته می شود ناشی از رطوبت موجود در هواست . همواره مقدار کمی از بخار آب در هوای محیط اطرافمان، که نسبت بخار آب موجود در هوا به بیشینه بخار آب قابل اشباع در هوا در دمای مشخص را رطوبت نسبی می نامند. بیشینه مقدار بخار آب که میتواند در 1 مترمکعب هوا وجود داشته باشد 17.5 گرم است. بنابراین اگر 10گرم بخار آب در هوای محیط  وجود داشته باشد رطوبت نسبی برابر خواهد بود با 10/57=0.57 یا 57%.
برای میعان بخار آب روی هر سطحی دمای میعان مشخصی وجود دارد. زمانی که هوای محیط در ارتباط با سطح سردی در محیط قرار گیرد، اگر دمای سطح پایین تر دمای میعان باشد، بخار آب موجود در هوا میعان می شود. که به این پدیده تعرق شیشه گویند. جدول پایین دمای کمینه هر سطحی را که بالاتر از آن با توجه به دمای محیط و رطوبت نسبی میعان بخار آب صورت نمی گیرد.





دما بر حسب
(oC)

رطوبت
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
30
10,5
12,9
14,9
16,8
18,4
20
21,4
22,7
29
9,7
12
14
15,9
17,5
19
20,4
21,7
28
8,8
11,1
13,1
15
16,6
18,1
19,5
20,8
27
8
10,2
12,2
14,1
15,7
17,2
18,6
19,9
26
7,1
9,4
11,4
13,2
14,8
16,3
17,6
18,9
25
6,2
8,5
10,5
12,2
13,9
15,3
16,7
18
24
5,4
7,6
9,6
11,3
12,9
14,4
15,8
17
23
4,5
6,7
8,7
10,4
12
13,5
14,8
16,1
22
3,6
5,9
7,8
9,5
11,1
12,5
13,9
15,1
21
2,8
5
6,9
8,6
10,2
11,6
12,9
14,2
20
1,9
4,1
6
7,7
9,3
10,7
12
13,2
19
1
3,2
5,1
6,8
8,3
9,8
11,1
12,3
18
0,2
2,3
4,2
5,9
7,4
8,8
10,1
11,3
اگر فرض کنیم که دمای هوا 25 درجه و رطوبت نسبی 40% باشد. بنابراین کمینه دمای سطح که بالاتر از آن تعرق صورت نمی گیرد 10.5 درجه سانتی گراد است . از این رو یکی از متد های تاثیرگزار برای جلوگیری از این پدیده افزایش دمای سطح با استفاده از عایق ها و جلوگیری از کاهش ذمای شدید آن است .

تعرق شیشه را می توان با استفاده از راه کار های زیر به حداقل رساند:

  • 1- اطمینان حاصل نمایید که دمای سطح ساختمان با استفاده از مصالح عایق بالا نگاه داشته شده باشد (20 الی 22درجه سانتی گراد)
  • 2- به منظور کاهش درصد رطوبت خانه روزانه حداقل 3 بار به مدت 15 دقیقه با باز گذاشتن پنجره، درب و یا استفاده از تهویه هوای محیط را تعویض نمایید.
  • 3- بسته نگاه داشتن محفظه پکیچ، دیگ بخار، آب گرم کن و ... به منظور جلوگیری از افزایش رطوبت خانه.
  • 4- از لوازم گرمازا که بااستفاده از بخار آب کار می کنند استفاده ننمایید.